Resultats de la cerca
Resultats de la cerca "Garcia Alsina, Montserrat" : 23 resultats
Transformació digital: confirmació d'un fracàs?

A la dècada dels noranta del segle passat, les llavors anomenades noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) ja estaven revolucionant la societat, l’economia, i la nostra vida. Entràvem en la societat i l’economia del coneixement, on la gestió de dades i de la informació portava a la generació de coneixement, matèria primera de la nova era, i al desenvolupament econòmic. Els fonaments de la societat i l’economia industrial quedaven darrere gràcies a les NTIC, que obrien una nova era econòmica i social. La Unió Europea, en l'Agenda de Lisboa del 2000, ja apuntava que gràcies al coneixement, Europa es convertiria en l’economia més avançada del món. Ara, segle XXI, dècada dels anys deu: no sentim la mateixa cançó amb el títol de transformació digital

Qui gestiona les dades a les organitzacions, i per a què?

Actualment sovint sentim a parlar de gestió de dades, dades massives o big data, dades en obert o open data, o linked open data. De fet, hi ha una idea força arrelada que totes les organitzacions necessiten gestionar dades per a crear informació i coneixement per a l’acció, per a prendre decisions. En definitiva, per a crear valor. A més, les administracions públiques, en compliment de la legislació de transparència i reutilització d’informació pública, generen  un major volum de dades que han de gestionar. El volum de negoci, que depèn de la qualitat de dades, és considerable i s’incrementa al llarg dels anys. 

Els professionals del big data: dels gestors de la informació als científics de dades?
Des de fa més de vint anys les dades i la informació són fonaments per a crear coneixement. El CIO (Chief Information Officer) emergia com el professional que havia de facilitar la gestió de la informació per a crear coneixement. Actualment les dades són les generadores de coneixement, i el CDO (Chief Data Officer) n’és el responsable en les organitzacions. Tanmateix, altres denominacions estan emergint, entre les quals guanya força la de científic de dades. Per què aquests canvis si sempre es tracta de gestionar per a crear coneixement?
Mapes de coneixement: creant valor amb la informació

En el dia a dia generem informació i documents. De la mateixa manera, necessitem informació per a dur a terme les tasques que ens han assignat en el lloc de treball. Què passa amb la informació que generem? Sabem on podem trobar la informació que necessitem? Tenim identificades les persones a les quals pot ser útil la informació que generem dins l’organització?

I de sobte big data? No, noves competències, evolució de ''velles'' pràctiques

Dades per construir informació de la qual extreure coneixement és una cadena de valor que ha existit sempre, subjacent als avanços de la humanitat. Comporta uns processos i un tractament per tal que les dades siguin fiables, actuals i pertinents. La gestió d'aquestes dades fonamenta la presa de decisions. A més volums de dades més precisió en la informació extreta. D'aquí la rellevància de les tecnologies que gestionen les dades: ERP, CRM… i big data. Quines competències i perfils professionals hi ha al darrere?

Projecte Biblioteca Jove

Innovar és una de les claus per a crear valor i avantatge competitiu a les organitzacions. Les biblioteques com a organitzacions que presten serveis a la ciutadania també depenen de la innovació per a crear valor i rendibilitzar els diners que reben de les administracions públiques o les organitzacions a les quals pertanyen.

L'obligació de conservar documentació durant 10 anys: la gestió documental clau
El compliment de les obligacions tributàries representa la declaració de l’activitat econòmica i el seu arxivament en suport documental: contractes, factures, albarans i justificants de despeses. Aquests documents són evidències que les empreses han de gestionar i conservar durant el període que la Llei general tributària assenyala. Amb l’última modificació de la llei, les empreses han de conservar la documentació durant deu anys.  
Llei de reutilització: noves línies de negoci per a biblioteques i arxius?

La llei que regula la reutilització de la informació del sector públic va ser modificada el passat 10 de juliol amb l’objectiu d’incorporar-hi les indicacions que marca la directiva europea del 2013. Aquesta actualització de la llei fa èmfasi en el paper de la reutilització de la informació per tal d’impulsar l’economia del coneixement. Com a novetat, reconeix el paper de les biblioteques, els arxius i els museus com a proveïdores d’informació del sector públic, als quals ofereix una via per a obtenir beneficis. I potser per a obrir noves línies de negoci. A més, la llei evidencia progressos febles en la construcció de sistemes de gestió de documents i, en aquest sentit, s'obren noves expectatives. Aconseguirà la modificació de la llei impulsar el creixement econòmic i crear ocupació?

Indicadors de la qualitat democràtica

En les darreres setmanes la transparència i la corrupció semblen estar en el centre de les campanyes electorals i fins i tot ser moneda de canvi per a pactar investidures. Sembla que el nombre de corruptes sigui l’únic indicador de la qualitat democràtica d’un partit i d’un govern, i, en conseqüència, de la salut d’un país. Tanmateix, la transparència s’entén si hi incloem altres aspectes que faciliten el bon govern, l’accés a la informació pública i el govern obert. Per tant, altres indicadors informen de la qualitat democràtica dels governs. Quin són? Com s’avalua la transparència i la salut de la democràcia?

El sector infomediari en alça: algunes reflexions

A Europa el creixement d’ocupació i el creixement econòmic és un dels objectius primordials de l’agenda europea Europa 2020. Les polítiques nacionals i internacionals veuen en l’economia digital una font de creació d’ocupació i de desenvolupament econòmic. En l’economia digital, una clara oportunitat de negoci és la reutilització de les dades obertes (open data) que administracions públiques i empreses posen a la disposició d’altres empreses per crear productes i serveis de valor afegit.

23 resultats | Pàgina 1 de 3
1 |
2 |
Següent >>