Número 104 (novembre de 2020)

La biblioteca escolar: oportunitat o càstig?

María del Carmen Cruz

Segons el Manifest de 1999 de la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA/UNESCO), «La biblioteca escolar proporciona informació i idees que són fonamentals per situar-se amb èxit en la societat contemporània, basada en la informació i el coneixement. La biblioteca escolar dota els estudiants dels instruments que els permetran aprendre al llarg de tota la seva vida i desenvolupar la seva imaginació, de manera que puguin arribar a ser ciutadans responsables». La realitat no és tan idíl·lica.

A més, la biblioteca escolar col·labora a fer que les i els estudiants que en fan ús adquireixin pensament crític i utilitzin de manera eficaç la informació. Com ja s’ha compartit en un article anterior, és important que siguem conscients que les nenes i nens d’avui tenen grans habilitats tecnològiques, però això no té res a veure amb el fet d’estar alfabetitzats o alfabetitzades informacionalment, és a dir, utilitzar eficaçment la informació en qualsevol suport o format.

 

Entre d’altres, la biblioteca escolar ha d’oferir les funcions següents:

-Afavorir i facilitar la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre i dels programes d’ensenyament.

-Crear i fomentar en nenes i nens l’hàbit i el gust de llegir, d’aprendre i de fer servir les biblioteques al llarg de tota la seva vida.

-Oferir oportunitats de crear i usar la informació per adquirir coneixements, comprendre, desenvolupar la imaginació i entretenir-se.

-Ensenyar a l’alumnat les habilitats per avaluar i emprar la informació en qualsevol suport, format o mitjà, tenint en compte la sensibilitat per les formes de comunicació presents a la seva comunitat.

-Proporcionar accés als recursos locals, regionals, nacionals i mundials que permetin a l’alumnat posar-se en contacte amb idees, experiències i opinions diverses.

-Organitzar activitats que afavoreixin la presa de consciència i la sensibilització cultural i social.

-Treballar amb l’alumnat, el professorat, l’administració del centre i les famílies per acomplir els objectius del projecte educatiu del centre.

-Proclamar la idea que la llibertat intel·lectual i l’accés a la informació són indispensables per adquirir una ciutadania responsable i participativa en una democràcia.

-Promoure la lectura, així com els recursos i els serveis de la biblioteca escolar, a dins i a fora de la comunitat educativa.

 

Per acomplir aquestes funcions, la biblioteca escolar ha d’aplicar polítiques i serveis, seleccionar i adquirir materials, facilitar l’accés físic i intel·lectual a les fonts d’informació adequades, proporcionar recursos didàctics i disposar de personal format.

 

És a dir, per a l’assoliment d’aquest objectiu, és bàsic que la responsabilitat de la biblioteca recaigui sobre una persona qualificada professionalment, tal com es reflecteix també en el manifest esmentat. De la mateixa manera, és important que aquesta persona formi part de l’equip docent, perquè la biblioteca escolar ha de ser integrant del procés educatiu. Així doncs, el bibliotecari o bibliotecària escolar hauria de treballar en total col·laboració amb l’equip docent.

 

Però quina és la realitat?

L’alarmant experiència que volia compartir és que la major part dels centres escolars no disposen de la biblioteca, o almenys no amb la funcionalitat que estableix el Manifest. Un altre aspecte molt important és que, als centres escolars que tenen biblioteca, no la gestiona personal qualificat, sinó que aquesta tasca s’encarrega als mateixos mestres que, per algun motiu, han de completar hores d’alguna manera.

 

A més, no es fan activitats per desenvolupar les funcions que estableix el Manifest, sinó que l’estudiantat que va a la biblioteca sovint ho fa per un càstig imposat, per acomplir alguna tasca que no ha fet bé amb anterioritat o perquè, mentrestant, la resta de companys/es del grup està gaudint d’alguna activitat de la qual s’ha considerat que ell o ella no n’ha de formar part per algun motiu.

 

Davant aquesta consideració es crida l’atenció sobre el fet que, si hi ha nombrosos estudis científics que demostren el benefici i l’oportunitat que suposa que els centres educatius tinguin una biblioteca amb la funcionalitat reflectida al Manifest de 1999 de l’IFLA/UNESCO, per què més de dues dècades després encara no es duu a terme?

 

Citació recomanada

CRUZ, María del Carmen. La biblioteca escolar: oportunitat o càstig? COMeIN [en línia], novembre 2020, no. 104. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n104.2080

biblioteconomia;  gestió de la informació; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???