Número 97 (març de 2020)

#Onsónlesdones

Candela Ollé

Hi ha tertúlies radiofòniques que silencien la veu femenina, els espais d’opinió dels diaris són exclusivament masculins i als platós de televisió veiem escenes molt semblants. La visibilitat de les expertes és gairebé inexistent, o minoritària, però es perceben petits canvis –des del primer informe 2016-2017 i sobretot en mitjans públics–, tot i que encara som molt lluny de la igualtat de gènere als mitjans de comunicació. #Onsónlesdones és un projecte que quantifica la presència de les dones als mitjans de comunicació amb l’objectiu d’aconseguir –com a mínim– la paritat.

El gener passat es va presentar l’informe ReRecomptem (el 5è des del 2017), elaborat per On són les dones, col·lectiu que analitza i compta la presència del gènere femení als mitjans de comunicació (opinió en premsa digital i diaris en paper, tertúlies de ràdio i televisió, en el darrer trimestre de l’any 2019). En aquest article entrarem a analitzar amb un cert detall la feina feta per la plataforma #OnSónLesDones, a partir d’una evolució comparativa des de les dades. El primer informe va de l’1 de juliol del 2016 al 30 de juny del 2017; el segon del 5 al 22 de desembre del 2017; el tercer de l’1 al 14 de març del 2018; el quart de l’1 al 14 de març del 2019, i l’actual de l’1 d’octubre al 31 de desembre del 2019. El projecte, que també es pot seguir a les xarxes socials, @onsonlesdones, és una iniciativa necessària –lamentablement, i que segueixo des dels seus orígens l’any 2015– i que reivindica la presència i la visibilitat de la dona, així com també denuncia l’incompliment de la llei.

 

En la introducció del darrer informe es detalla la mostra analitzada i s’hi explica quines són les dades extretes. S’han recomptat tots els articles d’opinió i totes les intervencions en tertúlies radiofòniques i televisives dels principals mitjans de comunicació fets a Catalunya i en català, amb l’etiqueta #ReRecomptem. Per tant, s’han tingut en compte quatre diaris d’abast nacional, cinc mitjans digitals, vuit tertúlies radiofòniques i cinc tertúlies televisives. Els informes anteriors i aquest segueixen una estructura similar i les dades es presenten agrupades per tipologia de mitjans, i, per posar un límit al recompte, s’escullen els mitjans amb més difusió.

 

És rellevant mencionar que la igualtat en els mitjans de comunicació està regulada per la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, i en concret l’article 25, que obliga aquests mitjans a:

«c) Garantir una participació activa de les dones, la presència paritària de dones i homes i una imatge plural de tots dos sexes en tots els àmbits, amb una atenció especial als espais de coneixement i generació d’opinió.

f) Promoure l’autoria femenina mitjançant mecanismes d’acció positiva.

h) Reparar el dèficit de reconeixement que pateixen les dones incorporant-ne en qualitat d’expertes, de protagonistes i com a persones de referència en els diferents mitjans de comunicació gestionats o subvencionats per les administracions públiques.»

 

Els mitjans públics tenen el mandat parlamentari de promoure la paritat en tots els seus continguts, i els privats també, ja que obtenen subvencions i aportacions amb la publicitat institucional.

 

Les dades globals del #ReRecomptem són: 6.243 articles d’opinió en diaris en paper, 1.649 articles d’opinió en mitjans digitals escrits, 2.078 participacions en tertúlies de ràdio i 818 participacions en tertúlies de televisió. Això suposa un total de 10.788 opinions expressades. Com a primera conclusió a destacar és que un 29% del total, és a dir, 3.122 articles i/o intervencions, han estat encarregats a dones.

 

Si posem el focus en els diaris i mitjans digitals, a la figura 1 hem recollit les dades dels cinc informes, tant de mitjans digitals com en paper. Podem observar que entre el 20-30% és el percentatge de visibilitat de les dones, molt lluny de la paritat i amb una clara diferència entre informes. Es visualitzen estancaments, retrocessos i també alguns avenços.

 

Figura 1. Evolució de la presència de les dones als diaris i mitjans digitals

 olle97_figura1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’informe de 16 gener de 2020

 

En el pla radiofònic la figura 2 sintetitza les dades, i podem veure que la situació és una mica millor, tot i que ens movem entre el 30-40% de presència femenina en l’àmbit general, i si ens centrem en mitjans públics se supera el 40% de la veu de les dones en els darrers dos informes.

 

Figura 2. Evolució de la presència de la dona a les tertúlies radiofòniques

 olle97_figura-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’informe de 16 gener de 2020

 

Al darrer bloc de mitjans, la televisió, les xifres arriben en més d’un cas a la paritat tècnica, ja que se supera el 40% de presència de dones i en el cas del programa Més 324 gairebé s’arriba a la paritat, amb un 49%.

 

Figura 3. Evolució de la presència de la dona a les tertúlies televisives

 olle97_figura3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe 2020

 

A més, l’informe recull que la sobrerepresentació també es produeix en el cas de les persones blanques, ja que només el 0,5% de les persones que han participat en els mitjans són persones en condició de racialització. Cada lector/a pot treure les seves conclusions, però podem afirmar que la falta de diversitat dels mitjans de comunicació no representa de cap manera la societat catalana.

 «[...] les opinions de les dones són sistemàticament ignorades, relegades i menystingudes per molts dels mitjans a través dels quals ens informem cada dia, els mitjans a través dels quals la societat conforma les seves opinions i interpreta el món». L’autoria de l’informe parla de violència simbòlica quan s’exclou al 51% de la població de l’esfera pública.

Les xifres parlen per si soles i no hi ha excuses que valguin. Cal més compromís i fer complir la llei, ja que l’excel·lència i la mediocritat no tenen gènere, però en canvi la configuració del món a partir de l’opinió dels experts està totalment masculinitzada.

 

Per saber-ne més:

Informe #OnSónLesDones. 16 de gener de 2020

https://drive.google.com/file/d/1wMYGhCuc2dBRkhSFhkI_b18teNzmZ2RT/view

Cercador d’expertes de l’Institut Català de les Dones

https://expertes.dones.gencat.cat/cercador/

Cercador d’experts UOC:

https://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/news/kit-premsa/guia-experts/list.html

 

Citació recomanada

OLLÉ, Candela. #Onsónlesdones. COMeIN [en línia], març 2020, no. 97. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n97.2018

 

periodisme;  gènere; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???