Número 112 (juliol de 2021)

Sobre presidències i precedències en protocol oficial: anàlisi de cas

Begoña Bueno Fernández

El Protocol Oficial de l'Estat, en qualsevol país, es basa en dos fonaments essencials: la normativa legal vigent, ja sigui de caràcter estatal, autonòmic o local, i els costums i tradicions inveterades. La principal normativa de protocol existent a Espanya és el Reial Decret 2099/1983, de 4 d'agost, pel qual s'aprova l'Ordenament General de Precedències en l'Estat. Aquest text legislatiu estableix el règim de precedències dels càrrecs i ens públics en els actes oficials.

El Reial Decret 2099/83, d'obligat compliment en tots els actes oficials que es portin a terme a l'Estat espanyol, estableix tres rangs o formes d'ordenar a les autoritats i/o a les institucions:

 

1) L'individual o personal, que regula l'ordre d'autoritats i càrrecs públics
2) El departamental, que regula precedències dels ministeris
3) El col·legiat, que regula prelació entre institucions i corporacions

 

Com observem, l'ordre dels ministres és el mateix que el departamental (el mateix ordre que segueixen els seus ministeris).
 
Al seu torn, la presidència d'un acte ocupa el lloc més destacat i de més visibilitat, atorgant un plus de notorietat, popularitat i prestigi a aquella(es) persona(es) que la tingui(n). Pot estar en el centre d'una sèrie de persones que estan ubicades davant dels assistents o espectadors de l'acte, o pot situar-se en el primer lloc d'una "fila índia" lateral –i no frontal– a l'escenari. Les presidències indiquen en quin lloc de la sala ha de centrar-se l'atenció del públic, i dins d'aquestes persones qui o quines ocupen el lloc principal i quines els acompanyen compartint el protagonisme.
 
Com observem, l'ordre dels ministres és el mateix que el departamental (el mateix ordre que segueixen els seus ministeris).
 
Dins de les tipologies d'ordenació de les presidències, trobem l'ordenació correlativa o lineal. En aquest cas, els components de la presidència es col·loquen un darrere l'altre, en "fila índia", i el número u més a prop del punt d'honor de la sala i l'últim número més lluny.
 
A continuació, es troba un exemple real en què s'il·lustra aquest tipus de presidència: la presa de possessió i traspàs de carteres de Govern de Pedro Sánchez que va tenir lloc el gener de 2020.
 
Anàlisi de cas
 
Analitzem la presa de possessió i traspàs de carteres de Govern de Pedro Sánchez, portada a terme el 13 de gener de 2020, al Palau de la Zarzuela (Madrid). A la imatge següent trobem l'ordenació que, a continuació, passem a explicar:
 

img1-dins article-Bueno Font: RTVE (2020). Presa de possessió. Recuperada de https://n9.cl/wr7nx

 
Com hem vist anteriorment, el Reial Decret 2099/83 estableix tres rangs o formes d'ordenar a les autoritats i/o a les institucions, entre les quals el departamental que regula les precedències dels ministeris i que ens indica que l'ordre dels ministres és el mateix ordre que segueixen els seus ministeris. Per conèixer aquest ordre, hem de consultar el Reial Decret 2/2020, de 12 de gener, pel qual es reestructuren els departaments ministerials.
 
D'aquesta manera, si revisem l'article 1 del Reial decret, trobem que l'Administració General de l'Estat s'estructura en els departaments ministerials següents:

 

 • Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
 • Ministeri de Justícia.
 • Ministeri de Defensa.
 • Ministeri d'Hisenda.
 • Ministeri de l'Interior.
 • Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
 • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
 • Ministeri de Treball i Economia Social.
 • Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
 • Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
 • Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.
 • Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.
 • Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
 • Ministeri de Cultura i Esport.
 • Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.
 • Ministeri de Sanitat.
 • Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.
 • Ministeri de Ciència i Innovació. Ministeri d'Igualtat.
 • Ministeri de Consum. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
 • Ministeri d'Universitats.

 

Amb tot el que hem exposat, podem dur a terme l'ordenació dels ministres. D'altra banda, a la presa de possessió trobem les autoritats principals, com són: el president de Govern, la presidenta del Senat, el president de Tribunal Constitucional, el president de Tribunal Suprem i de el Consell General de Poder Judicial i els vicepresidents, a més de a Sa Majestat el Rei, sens dubte, encapçalant la presidència de l'acte.
 
Llavors, com ordenem a el conjunt d'autoritats? En primer lloc, hem d'analitzar i aplicar el Reial Decret 2099/1983, de 4 d'agost, pel qual s'aprova l'Ordenament General de Precedències en l'Estat, en concret l'ordenació reflectida en l'article 10.
 
Així, trobem, una "doble" ordenació lineal. D'una banda, si observem la part dreta de la imatge, trobem la "presidencial principal". Vegem-ho:
 
 img2-dins article-bueno 

Font: RTVE (2020). Presa de possessió. Recuperada de https://n9.cl/wr7nx

 
Trobem, seguint l'ordre establert en el Reial Decret de Precedències, en primer lloc, el rei Felip VI (número 1 de la presidència); el president de Govern (número 2 de la presidència), Pedro Sánchez; la presidenta de Congrés, Meritxell Batet (número 3 de la presidència); la presidenta del Senat, Pilar Llop (número 4 de la presidència); el president de Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas (número 5 de la presidència); i el president de Tribunal Suprem i de el Consell General de Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano (número 6 de la presidència).
 
img3-dins article-bueno 

Font: RTVE (2020). Presa de possessió. Recuperada de https://n9.cl/wr7nx

 

Pel que fa als vicepresidents i ministres, hem d'observar la banda esquerra de la fotografia. Com veiem, segueixen l'ordre de l'esmentat Reial Decret de precedències (vicepresidenta 1a, vicepresident 2n –en el seu moment– i així successivament).
 
Posteriorment, trobem als ministres, seguint l'ordre que estableix l'article 1 del Reial Decret 2/2020, de 12 de gener, pel qual es reestructuren els departaments ministerials.
 

img4-dins article-bueno

Font: RTVE (2020). Presa de possessió. Recuperada de https://n9.cl/wr7nx

 
Per a saber-ne més:
 
Reial Decret 2099/1983, de 4 d'agost, pel qual s'aprova l'Ordenament General de Precedències en l'Estat. Butlletí Oficial de l'Estat, 1983, núm. 188. Recuperat de: https://www.boe.es/buscar/pdf/1983/boe-a-1983-21534-consolidado.pdf
 
Reial Decret 2/2020, de 12 de gener, pel qual es reestructuren els departaments ministerials. Butlletí Oficial de l'Estat, 2020, núm. 11. Recuperat de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-410
 
Pàgina oficial de Ràdio Televisió Espanyola, 2020. Recuperada de https://www.rtve.es/noticias/20200113/directo-gobierno-toma-posesion-zarzuela-ante-rey/1995418.shtml
 
Pàgina Oficial de Moncloa. Govern d'Espanya. Informació i imatges sobre la presa de possessió i traspàs de carteres del Govern de Pedro Sánchez, 2020. Recuperada de https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
 
Página oficial de la Casa de Su Majestad el Rey de España. Información e imágenes sobre la actividad de la Familia Real española y la Casa de S.M. el Rey, 2020. Recuperado de: https://www.casareal.es/es/paginas/home.aspx
 
 
Citació recomanada:

BUENO, Begoña. «Sobre presidències i precedències en protocol oficial: anàlisi de cas». COMeIN, juliol 2021, no. 112. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n112.2150

protocol;  comunicació política;