Número 141 (març de 2024)

Salut democràtica i participació

Montserrat Garcia Alsina

Es parla molt del desencís dels ciutadans vers la política i la seva desafecció. El govern obert i molt especialment la participació activa –en la confecció de pressupostos, o en consultes, o fins i tot en la presa de decisions– és vista pels polítics com una via per retornar els ciutadans a l’esfera política, si més no a la participació en les eleccions municipals, autonòmiques, nacionals o europees. Però, com s’està emprant aquesta via?, s’està cuidant?, s’està potenciant eficientment?, és sincera?

El govern obert és un terme amb dècades de recorregut i amb significats diferents (accessibilitat a les dades obertes de l’Administració, consulta sobre temes d’interès per a la ciutadania, participació en la redacció de legislació o participació en la presa de decisions, per posar alguns exemples). Darrerament, amb la llei de transparència, amb el govern obert –tant a escala nacional com autonòmica– i amb l’impuls de la transformació digital, s’estan impulsant accions en què la societat civil pot ser en teoria participant activa de les decisions que els governs prenen.

 

A escala reguladora, s’està desenvolupant legislació adreçada a regular la participació ciutadana i el govern obert. Un exemple representatiu és la llei foral de participació democràtica impulsada pel Govern de Navarra. A Catalunya, trobem diferents tipus de consultes i participació, recollida de manera dispersa en legislació, per la qual cosa encara cal comptar amb una llei de participació que aporti seguretat jurídica, tot i que ja està en vies de redacció.

 

Processos participatius i tecnologia

 

Els processos participatius també tenen un vessant tecnològic, perquè és necessària una plataforma des d’on posar-los en marxa, publicar la informació i documentació pública necessàries per participar-hi, i des d’on informar sobre els avenços de les diferents fases. En el cas de la Generalitat de Catalunya, tenim el portal Participa des del qual la ciutadania té accés als processos participatius. Així mateix, hi ha ajuntaments amb els seus portals basats en la plataforma Decidim, eina tecnològica lliure. A tall d’exemple, a Catalunya, l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) dona suport al món local per formar-lo en processos participatius i per organitzar-lo amb aquesta eina. En l’àmbit espanyol, la Federación Española de Municipios y Provincias també dona suport als ajuntaments per fomentar la participació ciutadana.

 

A banda de l’aspecte tecnològic, també hi ha hagut iniciatives per sistematitzar els processos associats a la participació. En aquests processos, s’han identificat aspectes rellevants com la necessitat d’identificar el públic objectiu, subministrar informació, deliberar, recollir el retorn de la informació subministrada pels participants i avaluar el procés en si. Per tant, en aquests processos, és rellevant la gestió de la informació i el coneixement, per assegurar l’accés a la informació, el flux d’informació entre els diferents actors, la síntesi d’aquesta i el mateix resultat participatiu. L’eficiència i utilitat de la participació ciutadana depenen en bona part de com es gestiona aquesta informació, com es recull i organitza, i sobretot com s’analitza i s’extreu coneixement per a l’acció. Aquest vessant de gestió de la informació en els processos participatius no és gaire conegut.

 

Per tant, veiem que formalment hi ha un desplegament per a la posada en marxa de les accions consultives i participatives. Tanmateix, trobem a faltar reflexions i evidències de l’efectivitat i els beneficis de totes per augmentar el desenvolupament territorial sostenible i el benestar de la ciutadania. Cal aprofundir en els objectius i en l’extracció de coneixement col·lectiu per avançar com a societat i anar més enllà de l’agenda dels polítics i els seus programes. Comença a haver-hi projectes de recerca centrats en aquests temes i esperem ben aviat poder fer-nos-en ressò.

 

Per saber-ne més:

BOE (2019). Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra. BOE [en línia]. Disponible a: https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-5734-consolidado.pdf

BOE (2013). Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE [en línia]. Disponible a: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887

DEPARTAMENT DE SEGURETAT NACIONAL (s.d.). Transformación digital en la Unión Europea: Primer informe sobre el estado de la década digital 2030. Departamento de Seguridad Nacional [en línia]. Disponible a: https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/transformación-digital-unión-europea-primer-informe-sobre-estado-década

GARCIA ALSINA, Montserrat (2014). «Open government, open data, big data i transparència: la informació com a nexe d’unió». COMeIN [en línia], no. 39. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n39.1480

GENERALITAT DE CATALUNYA (s.d.). Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya. Generalitat de Catalunya [en línia]. Disponible a: https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio?locale=ca

GENERALITAT DE CATALUNYA (2007). Guia per incorporar la citadania a les polítiques de la Generalitat. Planificar, executar i avaluar els processos de participació. Generalitat de Catalunya [en línia]. Disponible a: https://governobert.gencat.cat/web/.content/30_ParticipacioCiutadana

GOVERN D’ESPANYA (2018). Guía didáctica GOBIERNO ABIERTO Educación Secundaria Obligatoria. Madrid: Ministerio de Política Territorial y Función Pública [en línia]. Disponible a: https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:41343eab-936f-4887-8d36-2be9414f7ee9/Guia_GobAb_Secundaria_Vdef.pdf

MARTÍ MÀRMOL, Josep Luís (2019). Estudi sobre la normativa legal que regula la participació ciutadana a Catalunya. Generalitat de Catalunya [en línia]. Disponible a: https://governobert.gencat.cat/web/.content/30_ParticipacioCiutadana

OCDE (s.d.). 1. Participación ciudadana: ¿Por qué y cuándo involucrar a la ciudadanía? OCDE [en línia]. Disponible a: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/7007f015-es/index.html?itemId=/content/component/7007f015-es

 

Citació recomanada

GARCIA-ALSINA, Montserrat. «Salut democràtica i participació». COMeIN [en línia], març 2024, no. 141. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n141.2416

gestió de la informació;  comunicació política;  gestió del coneixement;  recerca;