Número 144 (juny de 2024)

Formació de la competència digital docent en l’era de la intel·ligència artificial

Inés Martins, Isamélia Santos Guimarães Carvalho

La intel·ligència artificial (IA) s’ha instaurat en la societat i sobretot en l’educació evocant controvèrsies i prejudicis, i convertint-se en la gran temàtica actual. Aquesta nova realitat comporta noves demandes i suscita dues necessitats en el procés d’implantació de la IA en l’educació. Primer, que les institucions educatives es preparin per als canvis i transformacions que aquesta implantació comporta. I, segon, no menys important i segurament una extensió del primer, que la formació del professorat s’enfoqui en l’adquisició i desenvolupament de les competències digitals necessàries per a l’ús adequat de la IA, sigui per valorar-ne les possibilitats innombrables d’aprenentatge o per repensar el model educatiu actual.

En l’actualitat, la IA està transformant múltiples aspectes de la vida i l’educació no n’és una excepció. No obstant això, les reaccions de les institucions educatives davant la irrupció de la IA han variat significativament al llarg del temps. Inicialment, moltes institucions no reconeixien l’impacte potencial de la IA generativa, i ignoraven la seva existència o subestimaven la seva rellevància en l’àmbit educatiu. A mesura que la presència de la IA es va fer més evident, algunes institucions van intentar minimitzar-ne la importància, tot ridiculitzant els seus errors o desestimant els seus resultats. En una fase posterior, la resistència activa va prendre forma per mitjà de prohibicions i mesures restrictives per evitar l’ús d’eines de IA. Finalment, s’ha començat a reconèixer el potencial transformador de la IA, de manera que es considera una oportunitat per reinventar els models educatius i fomentar noves maneres d’ensenyament i aprenentatge. En aquest sentit, les institucions educatives enfronten un nou repte en la formació docent: la necessitat del desenvolupament de noves competències digitals per part del professorat vinculades a cadascuna de les seves funcions i que són imprescindibles per a una educació en la societat del coneixement.

 

Quins aspectes són indispensables per assumir aquest nou desafiament?

 

Formació, competència digital i IA

 

La formació és un desafiament per a l’educació, la institució d’ensenyament i el docent. Malgrat que l’exercici professional del professorat és en un perfeccionament constant, la seva formació serà determinant en la manera de relacionar-se amb l’educació i la seva pràctica docent al llarg de la seva carrera professional.

 

La docència exigeix algunes competències bàsiques que la sostenen, com ara: planificar, intervenir, avaluar, gestionar o relacionar-se amb els/les alumnes, companys/es de feina, directius/ves i tot l’entorn involucrat. Així doncs, reafirmem el valor de la competència docent, la seva dimensió cognitiva i metacognitiva, i també el seu suport per a la construcció de la competència digital. Totes dues han d’estar vinculades i han de ser treballades de manera complementària i transversal al llarg de la formació, sense suplir les especificitats de cadascuna.

 

La competència digital ha de ser compresa com l’habilitat de conduir-se en l’entorn docent, utilitzant la tecnologia de manera significativa en la seva pràctica pedagògica. Saber integrar la tecnologia implica saber seleccionar les eines i els diferents espais virtuals, tot valorant l’eficàcia pedagògica i la interacció amb el coneixement. El valor de la tecnologia no es presenta de manera literal, sinó en el sentit i significat que el docent li atribuirà en la seva pràctica pedagògica, fomentant la creació de nous ambients virtuals en l’ensenyament en línia. Cal ressaltar que la competència digital del professorat no és el domini instrumental i mecànic de la tecnologia. Aquesta competència té com a base la reflexió i el pensament crític, tots dos són condició sine qua non per al desenvolupament professional del docent, i també el principi bàsic per a les formacions vinculades als processos educatius i, sobretot, en relació amb l’educació en línia en què la tecnologia ocupa un lloc destacat i implica la ruptura de paradigmes antics per part del professorat. En aquest sentit, els aspectes pedagògics han d’estar molt ben assegurats i el pensament innovador intrínsecament unit a les qüestions crítiques i reflexives inherents a l’educació.

 

Per formar adequadament el professorat i desenvolupar les seves competències digitals, és imprescindible fer-ho des de la perspectiva educativa, i utilitzar la tecnologia per potenciar el procés d’aprenentatge des d’un punt de vista pedagògic. D’acord amb Pozos (2015), cal integrar les tecnologies en la funció docent de manera transversal en tots els aspectes del seu desenvolupament professional, de manera que serveixin com una eina de suport per impulsar la responsabilitat social del professorat amb el context, i també les seves funcions de gestió i recerca en la institució.

 

El gran desafiament de la irrupció de la IA

 

En aquest sentit, i amb la irrupció de la IA, el gran desafiament actual per a la formació docent i l’educació serà impulsar l’adquisició de noves competències docents digitals, tot integrant la IA en el sistema educatiu, de manera que es propicia que el professorat creï nous camins per a l’aprenentatge i el coneixement de manera crítica i reflexiva.

 

La IA ha arribat instaurant i legitimant el seu espai i segurament canviarà la nostra manera de veure, conèixer i relacionar-nos amb el món. Per això, cal rebre les innovacions tecnològiques de manera receptiva, mantenint sempre el compromís amb l’aprenentatge al llarg de la vida, la qual cosa implica lluitar amb la diversitat, utilitzar les TIC de manera reflexiva i critica, i adoptar una postura ètica en la pràctica pedagògica i l’actuació professional.

 

La intel·ligència artificial proposa canvis i transformacions en l’educació, això implica canvis, ajustos i adaptacions per part de les institucions d’ensenyament, en sintonia amb aquesta nova realitat. La formació docent dirigida al desenvolupament de les competències digitals és essencial per integrar la IA de manera efectiva a l’aula, per la qual cosa es fomenta un enfocament pedagògic que utilitzi la tecnologia de manera significativa. L’adopció de la IA representa una oportunitat per reinventar els models educatius, promoure el pensament crític i reflexiu, i preparar els estudiants per a un món cada vegada més digital. En última instància, la comunicació efectiva i la formació contínua seran clau per enfrontar aquest desafiament i aprofitar al màxim el potencial de la IA en l’educació.

 

Per saber-ne més:

POZOS, Katia, V. (2015). Evaluación de Necesidad de Formación Continua en Competencia Digital de Profesorado Universitario Mexicano para la Sociedad del Conocimiento. 503 p. Tesi doctoral (Doctorat en Qualitat i Processos d’Innovació Educativa). Bellaterra: Facultat de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona [en línia]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/382466

 

Citació recomanada

MARTINS, Inés; GUIMARÃES CARVALHO, Isamélia Santos. «Formació de la competència digital docent en l’era de la intel·ligència artificial». COMeIN [en línia], juny 2024, no. 144. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n144.2446

intel·ligència artificial;  comunicació i educació;  cultura digital;